Gluten-free cake

​100 % Sweet Potato

No Wheat 
No Grain